2010-03-31: SAJWV Persverklaring / SAHGCA Press Release

Moderator: GenMod

2010-03-31: SAJWV Persverklaring / SAHGCA Press Release

Postby GOSA » Wed, 2010-03-31 15:56

PERSVERKLARING: SA JAGTERS-EN WILDBEWARINGSVERENIGING (SAJWV)
EMBARGO: ONMIDDELIK

UITSTEL VAN HOFSAAK TUSSEN SAJWV EN DIE MINSITER VAN POLISIE
Op 1 Julie 2004 tree die nuwe Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000), in werking.

Die Wet vereis die herlisensiring van alle vuurwapens wat in terme van Wet 75 van 1969 gelisensier was en maak voorsiening vir oorgangsmaatrels om die proses waarvolgens 1969 lisensies in terme van die 2000 Wet heruitgereik sou word, te orden. Hierdie oorgangsmaatrels verstryk uiteindelik op 30 Junie 2009.

Op 24 Junie 2009 verkry die SAJWV egter n tussentydse hofbevel van die Hooggeregshof waarvolgens die regte van lisensiehouers volgens die vorige Vuurwapenwet (Wet 75 van 1969) (die sogenaamde groenlisensies), wettig geag word totdat die hof formeel beslis het in die hoofhofsaak tussen SAJWV en die Minister van Polisie. Die datum vir die verhoor van die hoofhofsaak word op 29 Maart 2010 vasgestel.

Op 11 Januarie 2010 kondig die Minister van Polisie n amnestie-periode aan wat strek tot 11 April 2010, waartydens onwettige vuurwapens wat in mense se besit is en waarvoor hulle geen lisensies besit nie, by die SAPD ingehandig kan word.

Hierdie amnestie-periode het nie betrekking op die hofgeding tussen SAJWV en die Minister van Polisie nie en daarom raak dit nie besitters van die groenlisensies nie.
Die houers van groenlisensies beskik dus op grond van die hooggeregshof se tussentydse bevel van 24 Junie 2009 oor n wettige en geldige lisensie en hoef nie aan die einde van die amnestie (11 April 2010) hulle vuurwapens by die SAPD in te handig, soos daar deur sommiges beweer word nie.

SAJWV het die aankondiging van die amnestie deur die Minsiter van Polisie gesteun ten einde wettige vuurwapenbesit in Suid Afrika te bewerkstellig.
Gedurende Februarie 2010 word SAJWV deur die regsverteenwoordigers van die Minister van Polisie genader om gesprek te voer oor die uitstel van die hofsaak wat op 29 Maart 2010 moet plaasvind en om die moontlikhede van n skikking te bespreek.

Die verhoor wat op 29 Maart 2010 sou plaasvind is uitgestel tot n latere datum hangende die uitkoms van samesprekings tussen die regsverteenwoordigers van SAJWV en van die Minister van Polisie.

Alhoewel die amnestie-periode wat vir die inhandiging van onwettige vuurwapens afgekondig is op 11 April 2010 verstryk en dit nie houers van groenlisensies benvloed nie, het die Minister van Polisie wel vir houers van groenlisensies wat nie die voorskrifte van die hernuwingsproses van die 2000 Wet nagekom het nie, uitgenooi om gedurende di amnestie-periode aansoek te doen vir nuwe lisensies vir daardie vuurwapens waarvoor nie voor 30 Junie 2009 vir hernuwing van lisensies aansoek gedoen was nie. In effek was die periode vir hernuwing dus verleng alhoewel dit in n ander gedaante afgehandel word (per aansoek vir n nuwe vuurwapenlisensie).

Houers van groenlisensies se wettige status is uitsluitlik afhanklik van die uitspraak van die hoofhofsaak wat steeds tussen SAJWV en die Minister van Polisie hangig is, en wat nog moet kom na voltrekking van onderhandelinge tussen die gemelde regspanne.

SAJWV sal sy lede en die publiek volledig hieroor inlig.


-----------------------------------------------------

PRESS RELEASE: SOUTH AFRICAN HUNTERS AND GAME CONSERVATION ASSOCIATION (SAHGCA)
EMBARGO: IMMEDIATE


POSTPONEMENT OF COURT CASE BETWEEN SAHGCA AND MINISTER OF POLICE
The Firearms Control Act (Act 60 of 2000) (FCA) was implemented on 1 July 2004.

This Act requires that all firearms licensed under Act 75 of 1969 be renewed and also provides for interim measures to order the process through which 1969 licences would be re-issued in terms of the 2000 Act. These interim measures ended on 30 June 2009.

On 24 June 2009 SAHGCA, however, gained an interim reprieve in the High Court in terms of which the rights of firearm licence holders in terms of the previous Firearms Act (Act 75 of 1969) were upheld until such time as the court had decided the main court case between SAHGCA and the Minister of Police. The date for that court case was indicated as 29 March 2010.

On 11 January 2010 the Minister of Police declared a period of amnesty which ends on 11 April 2010 during which time, people could hand in firearms for which they hold no licences with the SAPS without being liable for prosecution.
This period of amnesty has no reference to the court case between SAHGCA and the Minister of Police and does thus not have any implications for people who still hold green licences for their firearms.

Holders of green licences all hold valid and legal firearm licences in terms of the High Courts interim decision of 24 June 2009, and thus do not have to hand in their firearms for which they have green licences at the end of the amnesty period (11 April 2010) as is alleged by some

SAHGCA supported the Minister of Police in his declaration of the amnesty in a bid to establish the principle of legal firearms ownership in South Africa.

During February 2010, the legal representative of the Minister of Police approached SAHGCA to enquire as to the possibility of having discussions regarding the postponement of the court case of 29 March 2010, and also to discuss the possibility of reaching a settlement in respect of the case.

The court case which would have taken place on 29 March 2010 was postponed until a later date and currently there are discussions taking place between the legal teams of SAHGCA and the Minister of Police.

Although the amnesty period for the surrendering of illegal firearms terminates on 11 April 2010, and despite it not have bearing on the legality of green licences, the Minister did extend an invitation to green licence holders who did not participate in the renewals process before 30 June 2009, to apply for new licences for those firearms they did not apply for during the prescribed period.

In effect the period for renewals was thus extended albeit that it is completed as a different process (applications as if for a new licence).

The legal status of holders of green licences is exclusively dependant on the ruling of the High Court in the case between SAHGCA and the Minister of Police, which is still pending and will follow the outcome of the negotiations between the two mentioned legal teams.

SAHGCA will keep its members and the public informed on the outcome of the process.
What have YOU done for YOUR rights today?
GOSA
Site Admin
 
Posts: 1598
Joined: Sun, 2006-01-29 15:42
Location: South Africa

Return to Other Press Releases

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron